• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2008
07.02

RB 59/2008

ELKOP S.A. informuje, że na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 4 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Giełdy postanawił:
1) wprowadzić z dniem 2 lipca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące prawa do akcji zwykłych na okaziciela spółki PRZESIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł ( jeden grosz) każda:
a) 1.287.832.000 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLELKOP00070”,
b) 156.913.488 (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLELKOP00088”.