• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2018
10.12

Raport bieżący nr 67/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.10.2018 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2018 r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.09.2018 r., Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości 3,50 zł do wartości 0,07 zł każda akcja przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ilości akcji Spółki z dotychczasowej ilości tj. 19.700.000 do 985.000.000 bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

W związku z czym Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy, który nie uległ zmianie wynosi 68.950.000 zł i dzieli się na 985.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,07 zł każda.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych na mocy uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2018r art. 8 Statutu Spółki:
„Artykuł 8.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł _sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzieli się na 985.000.000 _dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 985000000 o wartości nominalnej 0,07 zł _siedem groszy_ każda akcja.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu