2010
03.30

RB 18/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym o podjęciu uchwały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA nr 172/10 w dniu 29 marca 2010 roku o następującej treści :

par. 1
Na podstawie par. 85 ust. 1 (...) Czytaj dalej

2010
03.25

RB 17/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 24.03. 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych SA podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami ELKOP SA w dniach 29.03.2010 – 15.04.2010 roku na podsatwie wniosku Spółki złożonego w tym samym dniu (...) Czytaj dalej

2010
03.24

RB 16/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację o zakupie w dniu 24 marca 2010 roku przez Spółkę zależną EL EKO SYSTEMS SA od Pana MariuszaPatrowicza poza rynkiem regulowanym 5 000 000 szt akcji Emitenta po cenie 0,01 zł ( 1 grosz) za akcję w celu (...) Czytaj dalej

2010
03.24

RB 15/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23.03.2010 roku , że w ramach sesji zwykłych w dniu 23.03.2010 roku Prezes Zarządu Gabriela Derecka zakupiła 28 422 szt (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa ) (...) Czytaj dalej

2010
03.24

RB-W 13/2010

Zarząd PE Elkop SA podaje do publicznej informacji , że w dniu 22.03.2010 roku Emitent nabył bez wynagrodzenia od Pana Piotra Opławskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej 88 szt akcji PE ELKOP SA celem przeprowadzenia procesu umorzenia tych akcji.
Przed (...) Czytaj dalej

2010
03.23

RB-W 13/2010

Zarząd PE ELKOP SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2009 roku .

Czytaj więcej >>

2010
03.22

RB 12/2010

W związku z uchwałą nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. podjętą w dniu 28 grudnia 2009 roku Zarząd ELKOP S.A. uprzejmie prosi wszystkich akcjonariuszy ELKOP S.A. o niezwłoczne sprawdzenie stanu posiadania akcji ELKOP S.A. na rachunkach papierów (...) Czytaj dalej

2010
03.11

RB-W 11/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 11 marca 2010 roku o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach obniżenia kapitału Spółki o 0,88 zł , zmiany wartości nominalnej akcji (...) Czytaj dalej

2010
03.11

RB 10/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 11.03.2010 roku , że w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym Członek Rady Nadzorczej- Pan Mariusz Patrowicz nabył w dniu 04.03.2010 roku 128 000 000 akcje Spółki PE ELKOP SA po (...) Czytaj dalej

2010
03.11

RB 9/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomośći , że w dniu 10 marca 2010 roku otrzymał od podmiotów wchodzących w skład porozumienia akcjonariuszy zawiadomienie o następujęcej treści :

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 (...) Czytaj dalej